Vedtægter

Vedtægter for Thurø 33 Klubben

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens Navn er “Thurø 33 Klubben”
Adressen er den til enhver tid værende formands bopælskommune og adresse.

§ 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at styrke sammenholdet mellem Thurø 33 sejlerne og varetage disses fælles interesser, afholde aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre interesserede samt udbrede kendskabet til Thurø 33 båden.

§ 3. Medlemskab:
Som aktive medlemmer kan optages alle, der er ejer af en Thurø 33. Som passivt medlem kan optages enhver med interesse herfor.
Bestyrelsen kan beslutte at udnævne æresmedlemmer. Til æresmedlemmer kan udnævnes enhver, der har gjort en særlig indsats for klubben og/eller dens grundlag.

Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.

§ 4. Kontingent:
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves helårsvis forud. Sidste rettidige indbetaling af kontingent er den 15. april. Passive medlemmer betaler det samme som aktive. Medlemmer, som udtræder i årets løb er ikke berettigede til refusion af kontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion:
Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer. Et medlem, som ikke betaler kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen.

§ 6. Ordinær generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst fire ugers varsel via foreningens hjemmeside www.thuroe33.dk med følgende punkter:
1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før afholdelsen af den
ordinære generalforsamling.
6 Valg til bestyrelsen.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og valg af revisor.
8. Eventuelt.

Senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen på klubbens hjemmeside de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog kun med én stemme pr. båd. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt udstedt til et navngivet stemmeberettiget medlem, der er tilstede på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt et tilstedeværende medlem kræver det.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med fire ugers varsel og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 8. Bestyrelse:

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer. Formanden vælges for to år ad gangen. Den øvrige bestyrelse for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer.
Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Dette gælder også ved stiftelse af gæld og pantsætning af klubbens aktiver.

Klubben kan meddele den til enhver tid fungerende kasserer prokura til at disponere på klubbens vegne over indestående på bank- og/eller girokonti.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.

Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 Regnskab:

Klubbens regnskab er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftregnskab og status for det foregående år og status pr. 31.12. til revisor.

§ 10. Ændring af vedtægter:

Ændring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne medlemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel til en generalforsamling, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset et hvilket antal stemmer der er afgivet.

§ 11. Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde Dansk Sejlunion til støtte for ungdomsarbejdet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 19/11-2006

Stiftere: Preben Guhle, Gert Saaby, Palle M. Sørensen, Niels Arnesen, Niels Barfod, Jørgen Andreasen, Frank Hansen.

Og ændret på den første ordinære generalforsamling i Fredericia d.3.3.2007.

Bestyrelse:

Palle Sørensen,  Niels Arnesen, Niels Barfod, Jørgen Andreasen, Gert Saaby

Formand            Næstformand   sekretær        kasserer                 bestyrelsesmedlem

25.2.2017: ændring i §4 om kontingentbetalingsfrist og i § 6 generalforsamlingens sted er bortfaldet.

 

Scroll to Top